Palliatieve zorg

Afscheid nemen in de eigen omgeving

Het vooruitzicht om afscheid van het leven te nemen is ingrijpend. Het is van belang het levenseinde met respect, liefdevolle aandacht en goede zorg te omgeven, waarbij de behoeften van de cliënt voorop staan. Palliatieve zorg kan plaatsvinden in aanvulling op of als afsluiting van een curatieve of levensverlengende behandeling als gevolg van een levensbedreigende ziekte. Bij palliatieve zorg is ondersteuning ook een belangrijk aspect, zodat u zich goed kan aanpassen aan de chronische ziektelast die u ervaart. U bent vrij om te kiezen óf u tijdens deze fase zorg ontvangt én van welke organisatie.

De financiering van de zorg
Voordat de zorg start maken wij een inschatting of de zorgverzekeringswet toereikend is. Wij bespreken vervolgens met u of een particuliere bijdrage benodigd is. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij werken met kleine teams
Bij Attenza streven we naar een klein team van drie, maar maximaal vijf, zorgverleners. De zorgverlener is te gast in uw huis en zal altijd proberen een persoonlijke sfeer te creëren. De zorgverlener ontlast de cliënt volledig en daarnaast ook zoveel mogelijk de mantelzorgers. Daarnaast is de zorgverlener aanspreekbaar voor eventuele psychische, sociale problemen van zowel de cliënt als mantelzorgers. Wij leveren de zorg met compassie en empathie voor de cliënt en zijn of haar omgeving.

Wanneer komt u of iemand in aanmerking?
De behandelend arts (vaak huisarts) geeft een korte levensverwachting af. U krijgt van de arts een palliatieve verklaring. Hierop volgt een indicatie van een onafhankelijke wijkverpleegkundige. Deze wordt ingeschakeld door Attenza. De indicatie stelt vast hoeveel en hoe vaak u zorg nodig heeft voor een vastgestelde periode. De tijden waarop de cliënt zorg ontvangt kunnen ten alle tijden worden opgehoogd of worden verlaagd.

24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar

Kleinschalige teams van maximaal drie tot vijf personen

Erkende thuiszorgorganisatie

Onze werkwijze

Tijdens het eerste contact maken wij een afspraak. Tijdens deze afspraak inventariseren wij de zorgbehoefte. Mocht het nodig zijn, dan komen wij direct in actie. Wij gaan zo snel mogelijk aan de slag om de zorgvraag in te vullen. 

De zorgcoördinator doet met u een intake. Op deze wijze kunnen wij optimaal inschatten hoe wij u het beste kunnen verzorgen. De zorgcoördinator is uw vaste aanspreekpunt. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het zorgproces goed verloopt. Daarnaast regelt de zorgcoördinator ook de inzet van eventuele hulpmiddelen, zoals een rolstoel.

Het zorgleefplan wordt met u samengesteld. In het zorgleefplan staat helder beschreven welke stappen wij nemen om de juiste zorg te verlenen. Het zorgleefplan is een levend document. Wij passen het waar nodig aan, zodat er op nieuwe ontwikkelingen juist gehandeld kan worden.

Wij bekijken, in overleg, of uw familie, naasten of uw netwerk een rol kunnen innemen in het zorgproces. Door de omgeving te betrekken kunt u vaak extra zorg krijgen, zonder extra kosten. 

De kosten voor zorg zijn verschillend per situatie. Dat is afhankelijk van de indicatie. Vaak worden de kosten volledig vergoed, maar soms is een bijdrage in de kosten nodig, omdat u bijvoorbeeld aanvullende zorg wenst. Wanneer u aanvullende particuliere zorg nodig hebt, dan kijkt de zorgcoördinator samen met u naar de verschillende mogelijkheden. Met een palliatieve verklaring, waarin door een arts is aangegeven dat de levensverwachting minder is dan drie maanden, is de 24 uur onafgebroken zorg over het algemeen volledig te financieren uit de indicatie.

Veranderende zorgbehoefte

In de palliatieve fase wordt de indicatie afgegeven. Zes weken voordat de indicatie afloopt bespreekt onze zorgcoördinator de zorgbehoefte en zal er zo nodig een herindicatie plaatsvinden.

Wanneer nodig, geeft de arts / behandelend specialist opnieuw een palliatieve verklaring. Wanneer blijkt dat u minder zorg nodig heeft, dan zal de indicatie hierop aangepast worden. Wij zullen hierna met u in gesprek gaan, zodat wij samen met u de beschikbare zorgmomenten kunnen invullen.

Wilt u meer informatie over palliatieve of terminale zorg?